Interessegrupper / Karby Strategigruppe
Referater af tovholdermøderne:

Referat af 1. møde den 26. november 2012 (Klik her.)

Referat af 2. møde den 4. februar 2013 (Klik her)

Referat af 3. møde den 2. maj 2013 Klik her

Referaf af 4. møde den 14. august 2013. Klik her!

Referat af 5. møde den 20. november 2013. Klik her!

Referat af 6. møde den 25. marts 2014 Klik her!
 
Referat af 7. møde den 27. august 2014. Klik her
 
Referat af 8. møde den 11. februar 2015 Klik her
................................
 
Gå til Karbys Facebookside HER
Vadkær Ådal
Vadkær Ådal gruppen
var mandag den 27. september på inspektion  på åstedet.
Hvad kan vi gøre for at lave naturgenopretning her?
Mange lodsejere er impliceret.
Hvad tillader Naturbeskyttelsesloven?
Hvor langt kan man komme for de 30.000, vi har mulighed for at få?
Resterne af Karl Christensens minkfarm kan man i hvert fald ikke forsynde sig på!
Nogen har en ønskedrøm om at se Galloway kvæg i området!!
 
Minkfarmen
Nyt fra Aage W Jensens Fonde:
Nok engang ser det ud til at lykkes for Ulrik Krogh, som tovholder for en af arbejdsgrupperne i Karby Strategigruppe, at få etableret noget nyt i vores sogn. Denne gang er det en udsigtsplatform på Mågerodde, vi har udsigt til at få udsigt fra!
 

Karby Strategigruppe

Så har Karby pedelgruppe igen været på spil
................
og givet børn og barnlige sjæle mulighed for at hoppe på trampolin i Fælledparken.
(Husk uden fodtøj og max 105 kg!)
Nye bænkesæt i Gadekæret.
Karby Pedelgruppe har som sidste led i forskønnelsen af Gadekæret sørget for 2 nye bænkesæt.
Nu skal de bare bruges! Hvad med fællesgrill? Eller man kan jo sætte sig med eftermiddagskaffen og tælle alle de biler, Næssundfærgen bringer os her i turisttiden.
...Og turisterne er jo også meget velkomne til at benytte sig af stedet.
 
En længe ønsket oprensning!
Så fik Karby Pedelgruppe endelig skrabet penge nok sammen til den længe ønskede oprensning af Gadekæret. Når alle love og paragraffer skulle overholdes, skulle oprensningen foretages inden 1. marts, så det var heldigt, vejret artede sig, og at Svend Åge Mogensen havde plads i kalenderen. Alle var yderst tilfredse med resultatet!
Indvielse i fuld sol.
Vejret kunne næsten ikke have artet sig bedre denne aprildag.
Høj sol og næsten ingen vind!
Godt 50 mennesker og 2 hunde havde da også fundet vej ud til Mågerodde for at fejre dagen.
 
Strategigruppens tovholder, Conny Sørensen, bød velkommen og lagde ud med at fortælle forhistorien for platformens etablering. Hun takkede Aage V. Jensen Naturfonden for gaven.
 
Herefter tog driftsleder Niels Dahlin Lisborg ordet. Han gav udtryk for tilfredshed med samarbejdet og ønskede nu, at stedet ville blive til glæde for rigtig mange, hvad der burde være gode muligheder for, da det jo er tilgængeligt for alle.
 
Til sidst blev ordet givet til ornitolog Jens Jørgen Pedersen, der fortalte om de fugle, man kunne forvente at se, før han klippede snoren. Han og en kollega havde opstillet deres fuglekikkerter, så alle kunne få mulighed for at se lysbugede knortegæs, hjejler, rødben, strandskader og selvfølgelig måger. En enkelt sæl blev det forresten også til!
I det gode vejr tog de fremmødte sig god tid til at nyde kaffen og kagen ved de nye borde.
Så er der ryddet op!
Peter Lyndrup
 
Alle spor efter Carl Christensens gamle minkfarm i Vadkær Ådal er nu fjernet. Vildtkonsulent Peter Lyndrup har sået vildtstriber, så forhåbningen er, at vildtet næste år vil græsse på stedet uden at få en eneste stump asbestholdig eternit i bugen.
Peter har også jævnet vejen foran Ubbesens ejendom, så man nu kan gå ned for at kigge på den minkfarm, man ikke mere kan se.!!!!
 
Naturgenopretningen i Vadkær Ådal
(KLIK på billederne for at forstørre)
 
 
 
Nogle af os kan sagtens huske den minkfarm, Karl Christensen havde i Vadkær Ådal. Efter at have ligget urørt hen i mange år, pyntede den ikke ligefrem i landskabet. Halvdelen af den var faldet sammen, og beplantning havde taget magten over både farmen og stien derned, og de fleste af os havde havde faktisk glemt alt om farmens eksistens.

Strategigruppen søgte om støtte til naturgenopretningen hos 15. juni Fonden og Den velgørende Fond Morsø, der bidrog med henholdsvis 25.000 kr og 5.000 kr.
 
 
 
 
Johannes fik ryddet en del brændenælder o. lign., så Teddy kunne komme i gang med at fælde både levende og døde træer.
På grund at et meget vådt efterår skete der først noget igen i dette forår. Tagplader (eternit) blev taget ned og kørt til Nykøbing, Hans Rokkjær kom i gang med sine store maskiner, alt, hvad der kunne brændes,. er blevet brændt, og stumper at itugåede tagplader er samlet op, så nu kan der langt om længe  snart harves og sås til gavn for dyrelivet.
 
 Det har været lidt af en sej genfødsel, men..............mon ikke det lykkes?
 
 
 
 
 
Besøg fra Skov og Landskab, Københavns Universitet.og
Hvor stiller de unge sig i Karby-strategien?
Den 25. februar kiggede Jørgen Primdal og Lone ind for at høre, om der var sket noget m.h.t. den landsbystrategi, de stod i spidsen for at lave for snart et par år siden. 
De gav indtryk af at være "tilfredse med os," men vi lagde jo heller ikke skjul på, at vi stadig var "på vej." De lovede at gøre stor reklame for vores egn overalt, idet de stadig kalder vore strandenge for nogle af de ypperste i Europa, og samarbejdet i hegningsprojektet for banebrydende.
Besøg
 
I det hele taget har de mange gode ideer til, hvad vi kunne gøre, og de vil være os behjælpelige, alt hvad de kan. Men vi efterlyser flere gode kræfter. Vi kan jo ikke få det gjort! Ingen melder sig i arbejdsgrupperne, og hvor er de unge, når vi snakker strategi for Karby????
Det er det grå guld, der sidder og bestemmer, hvad der skal gøres!
Det dur da ikke! Det er de unge, der skal bo og leve i og med det.
Unge medborgere:
Selvom I ikke orker arbejdet, kunne I så ikke godt give jeres mening til kende?
Hegningen ved fjorden
Hegningen går støt fremad
Der er heldigvis altid meget at se ved fjorden, men i år er der jo ekstra meget p.g.a. hegningsprojektet. En enkelt korrektion har der dog været tale om, idet vores populære fjordsti løb inde i Herman Iversens fold. Efter en snak med kommunens repræsentant på Vintermødet forleden er hegnet nu blevet flyttet, således at man er fri for at gå inde mellem kvierne, når man skal lufte sin hund.
Karby-borgere i mindretal.

Karby borgerne var i mindretal i aftes ved Vintermødet i Den gamle Skole, idet de kun udgjorde 20 af de knap 70 fremmødte.Det var "Naturplejenetværket for Nordvestjylland", der stod for den arrangementet (de 4 foredrag og omkostningerne), mens strategigruppen stod for kaffen og "det bløde brød."

Det var 4 meget kompetente folk, der øste ud af deres viden på hver deres felt. Man måtte spidse øren, og ørerne blev måske ekstra spidse ved opfordringen til også at udnytte de naturgivne gaver.
Som Keld Mortensen fra firnaet Grontmij sagde: "Sort Sol i Sønderjylland blev da også startet i det små, og se, hvad det har ført til. Lav ture, så folk kan se knortegæs!"

Bolden er hermed givet op!
Hvem griber den?
Sensommerture for at se knortegæs.
Forårsture for at høre strandtudser.

Starten er gjort i og med, at hegningsprojektet gerne skulle give endnu bedre forhold for både knortegæs og strandtudser samt give en mere varieret flora og fauna.

Glædeligt at folk fra hele øen kunne finde til Karby!


Fra Vintermøder om naturplejearbejdet i Karbyområdet
Plan for P-pladsen
Kommunen kalder..........Karby
I forbindelse med landsbyfornyelsesprojektet i Karby er der udarbejdet et revideret forslag til området omkring Gadekæret.

Da der er forskellige bindinger vedrørende selve søen, der ikke muliggør ændringer ved den, har vi valgt at fokusere projektet på parkeringsarealerne i tilknytning hertil i stedet.

På baggrund af denne prioritering blev det i efteråret besluttet at overflytte en del af den afsatte pulje fra Gadekæret til Købmandstorvet, så der er 150.000 kr. til forskønnelse og renovering af parkeringspladsen.

Kommentarer eller forslag modtages gerne inden d. 3. feb. 2014 til Ann-Sophie Øberg, aso@morsoe.dk eller Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing.

 

Med venlig hilsen

Ann-Sophie Øberg
Civilingeniør

Referenceark
Nyt om Vintermødet
Pressemeddelelse Side 1. Side 2. Side 3.
Udsigt til udsigtsplatform!
Mandag den 13 januar besøgte folk fra Åge V. Jensens Fond Karby i snevejr. De var kommet på initiativ af Strategigruppen med Ulrik Krogh i spidsen. Fonden har sagt ja til at bevillige os den udsigtsplatform, vi har søgt om. Egentlig ønsker fonden opførelsen sat i værk straks, i hvert fald inden fuglenes yngletid, men først skal de nødvendige tilladelser i hus. Kommunen var repræsenteret ved Martin Friis, der står for den side af sagen.

Udsigtsplatform ved Mågerodde
En kold omgang!
Offentligt møde om naturarbejdet i Karby-området.
Biologisk Forening for Nordvestjylland vil sende folk, der kan gøre os klogere på vores egen egn. Det vil komme til at handle mest om knortegæs, strandtudser, purpur gøgeurt og synergieffekter ved det store hegningsprojekt.
Aftenens program findes HER.
 ..................................................................
 
Landsbyfornyelse!
Så blev der plantet 40 træer i byen.
!8 personer mødte op og tog fat med godt humør og egnede redskaber.
Vejret var fint, og der blev også tid til hygge og socialt samvær!
...............................................................
Træplantningen den 2. november
2013.
Det ser ud til at lykkes.......
 
Karby Strategigruppe har med Ulrik Krogh som primus motor arbejdet på at få strandengene afgræsset. Der har været afholdt møder og samtaler med alle lodsejerne fra Ager Vejle til Mågerodde herom. Resultatet er, at der nu er indsendt ansøgning om støtte til hegnsinddeling af et område på 285 ha. Støtten på godt 900.000 kr. forventes givet, således at arbejdet kan gå i gang næste forår. Området skal afgræsses af 500 dyr!
Inddelingen kan ses på kortet HER.
 
Morsø Kommune har været yderst velvillig i projektet og har forestået projekteringen.
 
Vores populære strandrute er der afsat god plads til!
Se regnskabet over
Fælledparkens renovering !
Der resterer altså 1.959 kr.
Hvad skal de bruges til?
Har du en god idé, så brug
kontaktformularen!
1. idé er dukket op: Reparation af trappen!
Tak for hjælpen!  
De sidste penge blev brugt på trappen!
..................................................
(Hjemmehørende under Karby Strategigruppe)
 
 
I perioden 18. januar- 12. september 2012 blev der udviklet en landskabsstrategi for Karby-området. Landskabsstrategien blev formuleret i et samarbejde mellem landbrugere, landsbyboere, Morsø Kommune og Skov og Landskab (Kbhs. Universitet)
I strategien skulle der være fokus på landsbyens sammenhæng med landskabet, Natura2000 planer, vådområdeindsatser, landsbyfornyelse og andre mål for sognets landskaber,f.eks. udvikling indenfor bosætning og friluftsliv, landbrug og turisme, beskyttelse at landskabets karakter og kulturmiljøer.
 
Målet blev formuleret således:

En velfungerende landsby i et

bæredygtigt grønt landbrugsmiljø,

der tiltrækker turister

p.g.a. de store naturværdier. 

Midlerne til at nå målet blev opstillet i 54 punkter, som borgerne fik mulighed for at stemme på. Alle kunne melde sig i en eller flere arbejdsgrupper.
___________________________________________________
 
 
Karby
Karby
Karby
7960 Karby
Karby
Karby
Karby
Karby
Karby
Karby
Karby
Karby
Karby
Karby
Byfest 2013
Karby
Træplantning
Fælledparken
Conny Stelsig Sørensen  | Tlf.: 40 84 23 59